Европалетите, производство на фирмата са произведени съгласно всички изисквания на стандарт
ISPM15 (МСФМ № 15) за термично третиране.